HAKEKAT HAK MILIK

HUKUM32,325 views

HAKEKAT HAK MILIK

 

Hak ialah peranan bagi seseorang atau suatu pihak (pemegangnya) untuk bertindak atas sesuatu yang menjadi obyek dari haknya itu terhadap orang lain. Merujuk pada  rumusan diatas, HAK MILIK  ialah peranan seseorang atau suatu pihak untuk memiliki sesuatu dan bertindak atas sesuatu yang menjadi miliknya itu.

Oleh karena “hak” berarti peranan tetapi yang boleh, jadi tidak harus dilaksanakan (boleh dilaksanakan dan boleh pula tidak ~ SIFAT KEBOLEHAN), maka pertama – tama  harus disadari bahwa setiap pemegang hak (hak apa saja) itu:

 1. Tidak dapat dipaksa agar menggunakan haknya bila ia seandainya tidak mau menggunakannya dan demikian pula sebaliknya;
 2. Tidak dapat dilarang atau dihalang – halangi bila ia hendak menggunakan haknya tersebut, sepanjang penggunaannya itu dilakukan dengan sebagaimana mestinya dalam arti tidak disalahgunakan dan tidak merugikan kepentingan orang lain;
 3. Demikian pula halnya dengan hak milik dan pemegangnya.

Komponen  kedua setelah “hak” ialah unsur “milik”. Dalam konteks ini,  yang menjadi obyek hak itu berupa sesuatu yang bersifat materiil/kebendaan. Sehingga  jelas bahwa hak milik itu merupakan hak kebendaan, yakni hak yang obyeknya adalah benda atau yang dipersamakan dengan benda.

Sebagai salah satu dari sekian banyak hak kebendaan, hak milik merupakan hak kebendaan yang terkuat dan terpenuh diantara hak – hak kebendaan lainnya. Dikatakan demikian karena pemegang hak milik itu dapat berbuat apa saja terhadap barang miliknya itu, misalnya baik memakai/menguasainya sendiri maupun menjual, menyewakan, meminjamkan kepada pihak atau menguasakan orang lain untuk bertindak atas namanya dan atas kehendaknya terhadap benda miliknya tersebut untuk mewakili dirinya sebagai pemegang hak milik atas benda yang bersangkutan. Bahkan sampai merusakkan atau memusnahkan benda miliknya tersebut pun secara yuridis tidak terlarang sepanjang perusakan atau pemusnahan tersebut tidak mengganggu ketertiban dan tidak merugikan kepentingan orang lain.

Hak milik juga   merupakan satu – satunya hak kebendaan yang langgeng (tidak dibatasi dengan jangka waktu keberlakukan). Akibatnya setiap orang dapat sampai kapan saja atau lebih tegas lagi seumur hidup dapat menikmati manfaat harta benda yang telah menjadi miliknya sepanjang hak milik atas benda itu tidak dialihkan kepada orang lain. Bahkan bila orang tersebut telah meninggal dunia sekalipun, hak milik atas segala harta benda yang ditinggalkannya dengan sendirinya beralih kepada ahli waris atau para ahli warisnya. Karena itulah maka hak milik merupakan pula satu – satunya hak yang dapat diperoleh dengan satu langkah pengorbanan saja, yakni usaha untuk mendapatkan benda – benda yang hendak dimiliki tersebut pada awal suatu pemilikan pada umumnya.

 

Leave a Reply

147 comments

 1. Pingback: Click Here
 2. Pingback: Click Here
 3. Pingback: Click Here
 4. Pingback: Click Here
 5. Pingback: Click Here
 6. Pingback: Click Here
 7. Pingback: Click Here
 8. Pingback: Click Here
 9. Pingback: Click Here
 10. Pingback: Click Here
 11. Pingback: Click Here
 12. Pingback: Click Here
 13. Pingback: Click Here
 14. Pingback: Click Here
 15. Pingback: Click Here
 16. Pingback: Click Here
 17. Pingback: Click Here
 18. Pingback: Click Here
 19. Pingback: Click Here
 20. Pingback: Click Here
 21. Pingback: Click Here
 22. Pingback: Click Here
 23. Pingback: Click Here
 24. Pingback: Click Here
 25. Pingback: Click Here
 26. Pingback: Click Here
 27. Pingback: Click Here
 28. Pingback: Click Here
 29. Pingback: Click Here
 30. Pingback: Click Here
 31. Pingback: Click Here
 32. Pingback: Click Here
 33. Pingback: Click Here
 34. Pingback: Click Here
 35. Pingback: Click Here
 36. Pingback: Click Here
 37. Pingback: Click Here
 38. Pingback: Click Here
 39. Pingback: Click Here
 40. Pingback: Click Here
 41. Pingback: Click Here
 42. Pingback: Click Here
 43. Pingback: Click Here
 44. Pingback: Click Here
 45. Pingback: Click Here
 46. Pingback: Click Here
 47. Pingback: Click Here
 48. Pingback: Click Here
 49. Pingback: Click Here
 50. Pingback: Click Here
 51. Pingback: Click Here
 52. Pingback: Click Here
 53. Pingback: Click Here
 54. Pingback: Click Here
 55. Pingback: Click Here
 56. Pingback: Click Here
 57. Pingback: Click Here
 58. Pingback: Click Here
 59. Pingback: Click Here
 60. Pingback: Click Here
 61. Pingback: Click Here
 62. Pingback: Click Here
 63. Pingback: Click Here
 64. Pingback: Click Here
 65. Pingback: Click Here
 66. Pingback: Click Here
 67. Pingback: Click Here
 68. Pingback: Click Here
 69. Pingback: Click Here
 70. Pingback: Click Here
 71. Pingback: start a business
 72. Pingback: how to start
 73. Pingback: Google reviews
 74. Pingback: 2023 Books
 75. Pingback: obituary
 76. Pingback: burial place
 77. Pingback: cemetery
 78. Pingback: IRA Empire
 79. Pingback: Chirurgie Tunisie
 80. Pingback: Student life
 81. Pingback: Dr. Hassan Azazy
 82. Pingback: MBA tuition fees
 83. Pingback: MBA degree Cairo
 84. Pingback: Institutions
 85. Pingback: الصيادلة
 86. Pingback: Ovens
 87. Pingback: Dental implants

News Feed